Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1.       Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1.    Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Emeksa“, juridinio asmens kodas 303302989, PVM mokėtojo kodas LT100008581913, registracijos adresas – Islandijos pl. 95 – 57, Kaunas, valdantis internetine parduotuvę Telemarket.lt.

1.2.    Telemarket.lt  - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.telemarket.lt.

1.3.    Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

1.4.    Asmens duomenys  -  Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas ar kita registracijos ar pirkimo metu pateikia informacija.

1.5.    Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Telemarket.lt taisyklės.

2.       Bendrosios nuostatos

2.1.    Šios taisyklės, Pirkėjui su jomis susipažinus ir tai patvirtinus, pažymint patvirtinimo laukelį pirkimo metu, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris reglamentuoja pirkimo – pardavimo ir kitus procesus vykstančius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, Telemarket.lt internetinėje parduotuvėje.

2.2.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuotas Telemarket.lt internetiniame puslapyje.

3.       Duomenų apsauga

3.1.    Asmens duomenys, pateikti pirkimo ar registracijos metu yra griežtai saugomi ir tretiems asmenims perduodami tik šiose taisyklėse numatytais atvejais.

3.2.    Sutikęs su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduoti  tretiesiems asmenims, šiais atvejais:

3.2.1.  Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas , kurios yra reikalingos pristatant prekę Pirkėjui ar vykdant kitas užsakytas Pirkėjo paslaugas;

3.2.2.  Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4.       Prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsiradimas

4.1.    Pirkėjas, užsisakydamas prekes internetinėje parduotuvėje Telemarket.lt, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

4.2.    Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirinkęs norimas prekes, paspaudžia nuorodą „Atsikaitymas“.

4.3.    Visi Pirkėjo vykdyti užsakymai yra saugomi Telemarket.lt duomenų bazėje.

5.       Pirkėjo teisės

5.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje Telemarket.lt, laikydamasis tvarkos, nurodytos šiose Taisyklėse.

5.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3.    Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

6.       Pirkėjo įsipareigojimai

6.1.    Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes ir suteiktas paslaugas, bei priimti jas, šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2.    Pirkėjas įsipareigoja naudotis Telemarket.lt elektronine parduotuve, laikydamasis šių Taisyklių numatytos tvarkos.

6.3.    Pirkėjas įsipareigoja, kad visi Asmens duomenys, pateikti pirkimo ar registracijos metu, yra teisingi – leidžiantys sklandžiai įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, privaloma, kaip įmanoma greičiau juos atnaujinti, arba el. paštu informuoti Pardavėją.

7.       Pardavėjo teisės

7.1.    Pardavėjas turi teisę:

7.1.1. Apmokestinti, arba keisti apmokestintų paslaugų įkainius;

7.1.2. Keisti informaciją, funkcijas ir dizainą;

7.1.3. Sustabdyti Telemarket.lt internetinės parduotuvės veiklą.

7.2.    Jei Pirkėjas bando pakenkti  Telemarket.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

7.3.    Jei Pirkėjas, per 3 darbo dienas, neatlieka apmokėjimo vienu iš šiose Taisyklėse nurodytų būdų, Pardavėjas turi teisę, be išankstinio informavimo, anuliuoti Pirkėjo užsakymą

7.4.    Pardavėjas, vykdydamas užsakymą, turi teise susisiekti su Pirkėju elektroniu paštu ar telefonu, tam, kad patikslintų Pirkėjo pateiktą informaciją. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Jei per 3 darbo dienas informacija nėra patikslinama, užsakymas yra anuliuojamas.

8.       Pardavėjo įsipareigojimai

8.1.    Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui galimybę naudotis Telemarket.lt paslaugomis.

8.2.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklėse nustatytus atvejus.

8.3.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsakytas prekes ir paslaugas, pagal šiose Taisyklėse numatytas sąlygas.

8.4.    Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

8.5.    Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9.       Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodomos Litais ir Eurais su PVM.

9.2.    Už užsakytas prekes  Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. Banko pavedimu;

9.2.2. Naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.3. Grynaisiais, prekių pristatymo metu;

9.2.4. Naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;

9.2.5. Grynaisiais, prekę atsiimant Telemarket parduotuvėje.

9.3.    Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

10.   Prekių pristatymas

10.1.Pirkėjui užsakytos prekės pristatomos vienu iš nurodytų būdų:

10.1.1.    Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Paslaugos kaina 10lt. Atsiskaitymas grynaisiais siuntos priėmimo metu, papildomai kainuoja 5lt.

10.1.2.    Prekės pristatomos į Pirkėjo nurodytą pašto skyrių. Siuntą pristačius į Pirkėjo pašto skyrių, į savo pašto dėžutę gausite pranešimą apie gautą siuntą. Po gauto pranešimo siuntą privaloma  atsiimti per 15 darbo dienų. Paslaugos kaina 8lt. Atsiskaitymas grynaisiais siuntos atsiėmimo metu, papildomai kainuoja 5lt.

10.1.3.    Prekės pristatomos į LP EXPRESS 24 savitarnos terminalą. Pristačius siuntą į pasirinktą savitarnos terminalą, Pirkėjas gauna apie tai informuojančią SMS žinutę. Gavus pranešimą, prekę privalomą atsiimti per 7 darbo dienas. Paslaugos kaina 8lt.

10.1.4.    Prekės atsiimamos Telemarket parduotuvėje, adresu: Krėvės pr. 43a, Kaunas (PC Rimi).

10.2.Pirkėjas, atlikdamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti pristatymo laiką ir vietą.

10.3.Užsakytas prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas per 3-6 darbo dienas.

10.4.Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10.5.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11.   Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1.Visų Telemarket.lt parduodamų prekių savybės ir garantiniai laikotarpiai nurodyti aprašymuose, esančiuose prie prekių. Garantinio remonto centrų adresai, bei kartu su prekėmis esančių priedų garantiniai laikotarpiai, nurodyti skiltyje „Garantinis aptarnavimas“.

11.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

11.3.Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

12.   Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

12.1.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo.

12.2.Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Apie tai reikia pranešti užpildant grąžinimo formą skiltyje „Prekių grąžinimas“. Pardavėjas suteikia galimybę grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.

12.3.Grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

12.4.Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

12.5.Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.6.Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.

12.7.Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame elektroniniame laiške, patvirtinančiame prekės grąžinimą.

12.8.Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

12.9.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

13.   Apsikeitimas informacija

13.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba susisiekia telefonu.

13.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.   Baigiamosios nuostatos

14.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2.Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per    20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.